fbpx

ทฤษฎีสำคัญ ที่จะทำให้เรารู้องค์ประกอบภาพ 

โมดูลที่ 1 : ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพบุคคล

สรุปประเด็นที่น่าสนใจ

เปิดตาราง 9 ช่อง

x เปิดเพื่อ ถ่ายให้ตรงขึ้น
x เปิดเพื่อถ่ายให้ตรงตามทฤษฎีจุดตัด9
x เปิดเพื่อถ่ายให้ตรงตามทฤษฎีกฎสามส่วน


ทฤษฎีจุดตัด 9 ช่อง 

การวางภาพ ให้ตรงตามจุดสนใจ

กฎสามส่วน/วางรูปให้สมมาตร

แบ่งภาพความสนใจออกเป็นสามส่วน และ แบ่งรูป ให้มีความสมมาตร เท่ากัน

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}